Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 38

РЕШЕНИЕ № 38

Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, общинският съвет реши:

Приема следните изменения и допълнения на Глава трета към Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва :

§ 1. В чл.59, ал.1 се правят следните изменения и допълнения :

 1. в т. 31 „от 2 до 10 лв. брой”;
 2. в т.32 се отменя.
 3. в т.33, буква “б” се изменя като цифрата “0.80” става “1.00” лв.брой.
 4. в т.40.3, буква “а” думите “ за българи; – 80.00 лв.; за чужденци – 150 евро” се заменят с думите “ българи и чужденци – 80 лв.”
 5. в т.40.3., буква”б” думите “ слушатели- за българи- 20.00 лв., за чужденци- 30 евро” се заменят с думите “ слушатели – 20.00лв.”
 6. в т.41.1, буква “ в” се правят следните изменения:
  1. цифрата “6” се заменя с “8
  2. цифрата “6” се заменя с “ 8”
  3. цифрата “30” се заменя с “ 35
 7. в т.47.1 се правят следните изменения :
  1. в буква “а” цифрата “30” се заменя с “50
  2. в буква “б” цифрата “ 50” се заменя с “ 80”
 8. в т. 47.2 се правят следните изменения :
  1. в буква “а” цифрата “ 100.00” се заменя с “ 150”
  2. в буква “б” цифрата “ 150.00” се заменя с “ 200
 9. в т. 47.3 се правят следните изменени :
  1. в буква “ а” цифрата “ 200.00” се заменя с “ 250”
  2. в буква “б” цифрата “250.00” се заменя с “ 300”
 10. в т. 47.5 се правят следните изменения :
  1. в буква “а” цифрата “350.00” се заменя с “400
  2. в буква “б” цифрата “ 400.00” се заменя с “ 450
 11. в т .48.2 се правят следните изменения :
  1. в буква “а” цифрата” 180” се заменя с “200”
  2. в буква “б” цифрата “ 250” се заменя с “ 300
 12. в т. 48.3 се правят следните изменения :
  1. в буква “а” цифрата “ 300” се заменя с “ 350
  2. в буква “б” цифрата “ 350” се заменя с “ 400”.

§.2. Създава се нова точка 48 а :
“Цени на библиотечните и информационните продукти и услуги, предоставени от Регионална библиотека “Любен Каравелов”- Русе”
т. 48а.1.а) Читателски карти :

Месец

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІI

Възрастни читатели

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Студенти, ученици

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

2

1

Пенсионери,
безработни

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

Деца до 14 год.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

ЧЛЧЕО, Френски център, Немска читалня

8

8

8

7

7

7

6

5

4

3

2

1

Заб. Библиотекарите от региона ползват услугите на библиотеката срещу такса, която е 50% от стойността на таксата за възрастни читатели.
Читатели инвалиди и техните деца, войници, сираци, ветерани от войната и родените преди 1927 г.вкл. не заплащат такса, като представят съответния документ .
б/ за еднократно ползване на читалните от нечитатели на библиотеката:
– месечна читателска карта – 5 лв.
– седмична читателска карта – 3 лв.
– дневна читателска карта – 1 лв.
Заб.Тази услуга дава право за ползване на библиотечните материали само в читалните на библиотеката.
т.48а.2. Предоставяне на други услуги от библиотеката:
а/ ползване материали от специализирани фондове :
– фондове от Читални 1 и 2, “ Краезнание “ и “Изкуство” – за 1 библ.ед. -1 лв.
– материали от основен фонд – 1 библ.ед.- 1 лв.
б/ материали и документи от Фонд “ Ценни и редки “ – 1 материал – 1 лв.
в/ ползване на стандарти и периодични издания от фирми абонамент – 1година – 20 лв.
г / справочни услуги :
– специализирана библиографска консултация – до 20 заглавия – 5 лв..
– писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ -20-50 заглавия- 10 лв.
– писмена тематична библиографска справка – над 50 заглавия – 15 лв.
– писмена тематична библиографска справка за фирми – над 20 заглавия – 20 лв.
– ползване на вече изработена ПТБС – 1 тема – 50% от стойността
– редакционно – издателски услуги – 1 час – 5 лв.
д / разпечатка на информация -1 страница – 0.20 лв.
е / презаписи от Фонда на отдел “Изкуство”:
– осъществени от библиотекаря – до 30 мин. – 0.20 лв./мин.
30-60 мин. – 0.05 лв./мин.
над 60 мин. – 0.05 лв./мин.
– учебни касети за тестове – 0.05 лв./мин.
– със специални изисквания – 1 мин. – 2 лв.
ж / презаписи на учебни аудиокасети от фонда на специализираните читални- 1 касета – 1 лв.
– на магнитен носител на читателя – 1 бр. – 2 лв.
– на магнитен носител, предоставен от библиотеката – 1 бр. – 2 лв.
з/ междубиблиотечно книгозаемане – съгласно тарифата на съответната библиотека
и/ ползване на междубиблиотечни заемни служби и международни междубиблиотечни заемни служби – съгласно съответната пощенска тарифа
й/ Интернет / според реалното време на ползване/ – 1 час – 1 лв.
к/ Интернет с помощта на библиотекар – 1 час – 3 лв.
л/ EBSCO Database – 1 час – 2 лв.
м / ползване на компютър – 1 час – 1 лв.
Заб. При поръчка на ПТБС се изисква предплащане на 50% от стойността й.
Всички презаписи са съобразени с изискванията на закона за авторското право и сродните му права.
т. 48а.3 Санкции и обезщетения :
а/ ако заетият библиотечен документ бъди повреден или не може да бъде върнат, читателят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в 5-кратен размер пазарната му стойност.
б/ за всеки ден закъснение или връщане на заети библиотечни документи читателят заплаща обезщетение от 0.1 лв.за всеки библиотечен материал.
Заб.Санкцията се начислява за материали, чието заемане е започнало от м.януари 2007г.
в / за невърнати библиотечни документи, заети преди 2004 г. независимо от броя им – 5 лв.
г / за невърнати библиотечни документи, заети през 2004 г., 2005 г. и 2006 г .- по 1 лв. на документ.