Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 380 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши: Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, както следва: 1. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания, пакетирани стоки и кафе, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане – юг“, ул. „Тулча“, срещу Покрития пазар, с площ от 19,62 кв. м. – т. 1403 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 75,73 лв. (седемдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без включен ДДС. 2. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 21,00 кв. м., в УПИ ХІ-312, в кв. 28 по плана на с. Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с административен адрес с. Басарбово, Община Русе, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 66а, описан в АПОС № 7428/23.04.2015 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 54,00 лв. (петдесет и четири лева) без включен ДДС. 3. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, кв. 722, с площ от 2,00 кв. м. – т. 4475 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 18,80 лв. (Осемнадесет лева и осемдесет стотинки) без включен ДДС. 4. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за ремонт на обувки в гр. Русе, ул. „Цар Самуил“, ул. „Дондуков Корсаков“, с площ от 9,00 кв. м. – т. 284 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 26,65 лв. (Двадесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) без включен ДДС. 5. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6 в гр. Русе, ул. „Александровска“, срещу Градски хали, с площ от 9,00 кв. м., елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №1216, прието с Протокол №57 от 02.03.2007 г. подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ за зона „В-2“, ул. „Александровска“ от бул. „Цар Освободител до ул. „Зайчар“, с начална тръжна месечна наемна цена – 115,92 лв. (сто и петнадесет лева и деветдесет и две стотинки) без включен ДДС. 6. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, понички, царевица и сок в гр. Русе, пл. „Свобода“, в Малката градинка, с площ от 4,00 кв. м., елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение № 143, прието с Протокол №6 от 25.02.2016 г. обща схема за поставяне на преместваеми обекти за територията на зона „Б“, пл. „Свобода“, гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) без включен ДДС. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)