Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 380 Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.14 от ЗМСМА и чл. 33 и следващите от ЗЮЛНЦ, Общинският съвет реши:
1. Създава фондация с наименование “Русе – град на свободния дух”, като юридическко лице, определено за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. Учредител на Фондацията е Община Русе, действаща и изразяваща своята воля по силата на закона, чрез Общински съвет – Русе.
2. Приема Учредителен акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
3. Да бъде открита набирателна банкова сметка на името на Фондацията.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да внесе в сметката по т. 3 сумата в размер на 10 000 лв., предвидени в бюджета на Община Русе за 2012г. Средствата ще бъдат осигурени чрез Параграф 61-02 Предоставени трансфери от дейност 759 “Други дейности по културата”, Параграф 10-98 – Партида “Русе – Европейска столица на културата 2019” – 10 000 /десет хиляди/ лева.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия за вписване на Фондацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Русенски Окръжен съд, в това число да завери нотариално необходимите документи.
6. Избира за членове на Управителния съвет до изтичане на мандата им, съгласно Учредителния акт на Фондацията:
1. Страхил Веселинов Карапчански
2. Анжела Костадинова Иванова
3. Ива Бончева Чавдарова.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)