Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 380 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.1, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3, предмет на Акт за частна общинска собственост №8096/12.08.2016 г. Вещите да се управляват при спазване на изискванията на чл.305, ал.1 от ЗПУО.

2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“, както следва:

Параграф единствен:

– Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)