Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 381 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка  с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 37, чл. 3,  чл. 4, и чл. 5 от Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като базова станция на далекосъобщителните оператори, на част от масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 12,00 кв. м, разположено на втори етаж в сградата, цялата със застроена площ от 288 кв.м, ползвана като административна сграда (кметство), находяща се в УПИ III-966, 968, от кв. 90, по плана на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, описани в АПОС № 3782 / 29.11.2001 г., с начална месечна тръжна наемна цена 225,90 лв. (Двеста двадесет и пет лева и деветдесет стотинки) без включен ДДС.

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)