Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 381 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2, на Общински  съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, както следва:

§ 1. В Чл. 2 се правят следните изменения:

(1). Алинея 1 се изменя, както следва: „Начални цени се определят за период от една година, един месец или един ден на квадратен метър или на декар площ или брой, съобразно предназначението, с което се отдава под наем обекта и съответните прилежащи площи, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА  ОБЕКТАМЕСЕЧНА наемна цена на кв.м ИЛИ НА ДКА площ  за сектор – лева:
ІІІІІІІVV
123456
1.Магазини за хранителни стоки, промишлени стоки, книжарници, смесени магазини7,914,743,833,162,40
2. Аптеки, дрогерии7,914,743,833,162,40
3. Заведения за обществено хранене и сладкарници без алкохол5,674,743,833,162,40
4. Заведения за обществено хранене и сладкарници с алкохол7,915,674,513,832,95
5.Нощни заведения и сладкарници с ненормирано работно време.11,076,585,214,513,40
6. Ателиета за услуги:
6.1. фризьорски и козметични; 2,612,08       1,82          1,57          1,04
6.2. бръснарски,2,081,821,46         1,20     0,91
6.3. шивашки, обущарски;2,081,821,46         1,20     0,91
6.4. фотоуслуги4,333,673,022,381,73         
6.5. ремонт на битова, радио,  електронна техника и часовници3,132,612,241,831,43
6.6. авторемонтни и   автотенекеджийство;4,693,92 3,29          2,672,04          
6.7. технически преглед на автомобили;3,132,61     2,24                  1,83   1,43    
6.8. дърводелски, ключарски, бижутерски;3,132,61     2,24                 1,83     1,43    
6.9. стъклопоставяне2,612,081,821,57        1,04
7.  Здравни кабинети –лекарски, стоматологични, зъботехнични2,052,052,052,052,05
  8. Кантори:  
8.1. юридически7,916,585,21            4,52          3,40
8.2.  проектантски6,785,674,523,832,95
8.3. счетоводни5,674,743,833,162,40
9.  Банки, обменни бюра, банкомати15,828,486,915,673,83
10.Заложни къщи15,827,566,11     4,99      3,83
11.Игрални зали и помещения за хазартни игри.31,637,566,114,993,83
12. Помещения за билярд, моникс, карти, шах, табла.5,674,743,833,162,40
13. Тотализатор5,674,743,833,162,40
14. Офис и административни помещения.4,523,832,95 2,48      1,79    
15.Производствени помещения.2,732,261,931,591,23
16. Ателиета за културни и художествени дейности                       –––   ––       –––    –-                                   16.1. Изложбена зала на ул.   “Борисова”№6 1,13 0,910,770,680,45
0,01        –    –       –
17. Частни учебни заведения2,051,631,391,230,82
18. Студентски и ученически столове и общежития. 0,220,220,220,220,22
19. Клубове на общ. организации, движения и юридически лица с нестопанска цел, включително с административно предназначение.  0.88 лв.0.70 лв.0.61 лв.0.52 лв.0.44 лв.
20. Клубове на организации, сдружения и фондации, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ за  осъществяване на обществено полезна дейност в полза на развитието на науката на територията на Община – Русе0.060.060.060.060.06
21. Складови и обслужващи помещения за обекти70% от цената на основната площ  
22. Сервизни помещения за обекти50% от цената на основната площ  
23.Самостоятелни складове:
– покрити1,130,91   0,77  0,68 0,45   
– открити0,450,390,280,220,18
24. Гаражи и гаражни клетки.0.80
25. Платени паркинги:1,39
26. Помещения за религиозни дейности на официално признати вероизповедания1,59
27. Терен за автомивки 4,523,83         2,952,13    1,54  
28. Терен за автокъщи 2,261,89       1,551,280,91
29. Дворни места в регулация на населените места на дка годишно.  113,1095,0076,9163,34                    45,24            
30          30.1. За поставяне на един брой автомат за топли и безалкохолни напитки, закуски, сладоледи, машини за пуканки, понички и др.с площ 1,00кв.м.в сгради1,60лв./кв.м./ден
в/у терени1,23лв./кв.м./ден
30.2. Фирмени хладилни витрини за сладолед, щандове за царевица, ядки  и др.с площ над 1,00кв.м.0,61лв/кв.м./ден
30.3.Мобилни фургони за скара, печени пилета и др.0,61лв/кв.м./ден
31.Базови станции на далекосъобщителни оператори 27,7523,33       18,8815,4211,55
32.Рекламни съоръжения –                                (пана за плакати –               билбордове, информационни табла над 3,00кв.м.)18,98 лв./кв.м. изобразителна площ
33. Преместваеми обекти, общинска  собственост /павилиони/, монтирани върху общински терени – площади и други места, върху които са организирани базари2,00лв./кв.м. /ден  
34. атракциони- люлки, надуваеми батути и др.панаирни съоръжения0,43лв./кв.м./ден
35.1. Язовир и микроязовири с площ до    50,00 дка24,58
35.2. Язовири и микроязовири с площ над 50,00 дка18,44

                 (2). Алинея 5 се изменя, като изразът „от цените по чл. 2, ал. 1, т. 18“ става „от цените по чл. 2, ал. 1, т. 17“ и след израза „извънкласна работа“ се добавя „включително но не само спортни дейности, танци и др.“.

                 (3).1. Tочка 6.2 на алинея 6, чл. 2 придобива следната редакция: „За обектите със сезонен характер – хладилни витрини, фризери за сладолед, сладолед машини и щандове, машини и щандове за пуканки и др., атракциони съоръжения като люлки, надуваеми батути и др., както и панаирни съоръжения, се дължи наем за периода  01.05. – 30.09. на годината. При работа извън описания период се заплаща наем съобразно уговорения в договора, след предварително заявление, подадено до Кмета на Община Русе, като се посочва периода на ползване.

                 2. Втория абзац на т. 6.2, ал. 6, чл. 2 се отделя в самостоятелна точка и се създава нова т. 6.3 със следния текст: „При извършване на ремонтни дейности, реконструкция, ново строителство или пристрояване, временна промяна в маршрути на обществения транспорт и временна организация на движение, разрешени по установения ред със срок на изпълнение по-дълъг от един месец, когато се засяга ползвания под наем имот – сграда и/или терен общинска собственост, за времетраенето на ремонта /реконструкцията/ наемателите на засегнатите обекти:

                 – се освобождават от заплащане на наем при затваряне на обекта;             

                 – заплащат 20% от договорената наемна цена, при ограничен достъп до обекта;“

§ 2. Чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива нова редакция както следва:

„Категоризацията на наемните цени по търговски сектори е, както следва:

І  СЕКТОРИдеален център, Център, Ялта, Парк на Възрожденците: /От ул. „Независимост“ по бул. „Съединение“ до ул. „Св. Наум“, ул. „Св. Наум“ до ул. „Солун“, ул. „Солун“ до бул. „Липник“, бул. „Липник“ от кръстовището с ул. „Солун“ до бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Николаевска“, ул. „Николаевска“ до ул. „19-ти Февруари“, по ул. „19-ти февруари“ до ул. „Пристанищна“, ул. „Пристанищна“ до  бул. „Придунавски“, бул. „Придунавски“ до ул. „Независимост“/
ІІ  СЕКТОРШирок център, Хъшове, ЦЮР, КООП пазар: / На север до бул. „ген. Скобелев“, бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Лозен планина“; На изток – ул. „Лозен Планина“, ж.п. линия; На запад – ул. „Стефан Стамболов“; На югоизток –  ул. „Шипка“ от ж.п. прелеза към бул. „Цар Освободител“, бул. „Цар Освободител“; На юг – бул. „Мидия енос“/ Възраждане, Алеи Възраждане, Парк на младежта: /от ул. „Братя Обретенови“ до Парк на Младежта,  „Алеи възраждане“ до бул. „Тутракан“, по ул. „Цветница“ до ул. „Тулча“,  по бул. „Родина“ до ул. „Солун“, на изток от ул. „Солун“ до ул. „Свети Наум“, на североизток от ул. „Свети Наум“ до  бул. „Съединение“, на изток от бул. „Съединение“ до ул. „Независимост“, източно от ул. „Независимост“ до ул. „Братя Обретенови“./
ІІІ   СЕКТОРЗдравец, Здравец изток, Здравец север 1 и 2, Родина 1,2,3,4, Цветница, Веждата, Мидия енос, Дружба 1, 2 и 3, Чародейка (север, юг), Мальовица. /Обектите извън границите на  промишлените зони на града и описаните в сектор I и II/
ІV   СЕКТОРИзточна промишлена зона, Западна промишлена зона, Нова промишлена зона, Средна Кула, Долапите, Образцов чифлик, ДЗС, населените места Мартен, Ново Село, Николово, Червена вода, Басарбово
V   СЕКТОРОбекти в останалите населени места в Община Русе

§ 3. В чл. 5, досегашния текст става алинея 1 и се създава нова алинея 2 със следния текст: „За преместваеми обекти, общинска  собственост /павилиони/, монтирани върху общински терени – площади и други места, върху които са организирани базари се прилага коефициент 1,50 независимо от квадратурата на обекта.“

§ 4. В чл.7, ал.1 думите „.. с процент от инфлационния индекс…“ се заменят с „… с процент на инфлация съобразно индекс на потребителските цени…“.

§ 5. В чл. 11, текстът „ …различно от посоченото в чл.2, ал.1, т.1 – т.41 от настоящата Наредба…“ да се чете „…различно от посоченото в чл.2, ал.1 от настоящата Наредба…“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Наредбата влиза в сила от разгласяването й на интернет страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК. Наемните цени по заварените към влизане в сила на промяната действащи договори за наем се повишават с 22,9 %, съгласно чл. 7, ал. 1 и 2, с изключение на случаите, при които в приложен чл. 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)