Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 381 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2012 г. – октомври 2012 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец май 2012 г. до октомври 2012 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец май 2012 г. до октомври 2012 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 187 решения, от които 155 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административни дейности и услуги 7 решения
2. Устройство на територията 8 решения
3. Икономика и управление на собственост а 116 решения
4. Инфраструктура, екология и транспорт 4 решения
5. Финансово стопански 15 решения
6. Хуманитарни дейности 2 решения
7. Европейско развитие 1 решения
8. Спортни имоти 2 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 155 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 114 решения – 73,55 %, частично изпълнени 34 решения – 21,94 %, в процес на изпълнение 7 решения – 4,51 % .
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.