Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 382 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:
 
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Постъпления от продажба на нефинансови активи
§4024 „Постъпления от продажба на транспортни средства“ СУ „В. Левски“   +3 000лв.
Други приходи
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“                         -300лв.
СУ „Възраждане“                          (-)300лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                         +1 002лв.
ОУ „Никола Обретенов“                +864лв.
СУПНЕ „Фр. Шилер“                     +138лв.
Всичко приходи държавна дейност                                                                             +3 702лв.  
                                                                    
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наем на имущество“ РБ „Л. Каравелов“                                 +2 060лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“  ОП „Русе арт“ – КДК                                  +15 000лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
 на бюджетните предприятия“  РБ „Л. Каравелов“                                                         -60лв.
Всичко приходи местна дейност                                                                                  +17 000лв.
Всичко приходи по бюджета                                                                                 +20 702лв.
 
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни дейности“
§1015 „Материали“                                                                                                             +1 002лв. 
ОУ „Никола Обретенов“                +864лв.
СУПНЕ „Фр. Шилер“                     +138лв.
§1030 „Основен ремонт“  СУ „В. Левски“                                                           +3 000лв.
§1052 „Краткосрочни командировки в чужбина“ СУ „Възраждане“                     -300лв.
Всичко за дейност                                                                                                            +3 702лв.
Всичко за функция                                                                                                           +3 702лв.
Всичко разходи държавни дейности:                                                                    +3 702лв.
 
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“ КДК
§1098 „Други разходи некласифицирани в другите 
параграфи и подпараграфи“                                                                                        +15 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                        +15 000лв.
Всичко за функция                                                                                                       +15 000лв.
Всичко разходи местни дейности:                                                                       +15 000лв.
 
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751  „Библиотеки с регионален характер” 
§1014 „Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките“   +1000лв.  §1051 „Командировки в страната“                                                                                   +1000лв.
Всичко за дейност                                                                                                     +2 000лв.
Всичко за функция                                                                                                   +2 000лв.
                                                                                 
Всичко разходи по бюджета                                                                               +20 702лв.                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)