Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 382 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.12, ал.1 и чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се преобразува Общински културен институт „Клуб на дейците на културата” – Русе, като дейността му се влива в ОП „Русе арт”.
2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”. Вписва в структурата му Общинския Духов оркестър и Клуба на дейците на културата и разширява предмета на дейност на ОП „Русе арт” с дейностите на новите звена, считано от 01.01.2013 г., като приема всички техни активи и пасиви по балансите им към 31.12.2012г., както следва:
§ 1. В чл. 4 от Глава първа, Раздел II„Предмет на дейност”, се създава нова алинея 14:
„/14/ Развитие на Общинския духов оркестър като съвременен Биг-Бенд състав, чрез активна концертна и звукозаписна дейност, реализиране на регионални, национални и международни творчески инициативи на оркестъра, стимулиране участието му в концерти, турнета и фестивали и популяризирането му на наши, европейски и световни музикални форуми.”
§ 2. В чл.13, ал.1 и ал.2 от Глава втора, Раздел I „Управление”, се изменят така:
„/1/ Общински, частни и други събития се провеждат в пространствата на Театрален комплекс „Доходно здание” и в Клуба на дейците на културата след съгласуване на програмите на Община Русе, ДТ „Сава Огнянов” и ОП „Русе арт”.”
„/2/ Искане за ползване на залите, вътрешните пространствата на Театрален комплекс„Доходно здание”, Клуба на дейците на културата и външните сцени се заявява не по-късно от 15 дни преди датата на събитието с писмо до Кмета на Общината и копие до директора на ОП ”Русе арт” за съгласуване и координация.”
§ 3. Отменя Приложение 2 към чл.14, Глава втора, Раздел II„Имущество”.
§ 4. Приема ново Приложение 2 към чл.14, Глава втора, Раздел II „Имущество”. (Добавя се за управление на ОП „Русе арт” общинска собственост, описана в АОС №3463 от 2000г. по ул. „Константин Иречек” № 2 гр. Русе, предоставена за ползване на КДК ).
3. Увеличава числеността на ОП „Русе арт” с 23,5 щатни бройки.
§ 5. Отменя Приложение 1 към чл.15, ал.4 от Глава втора, Раздел III „Структура”.
§ 6. В чл.15, ал.4 от Глава втора, Раздел III „Структура” се изменя така:
„/4/ Численият състав на служителите в ОП „Русе арт” се състои от 56 и половина щатни бройки според структурата, графично представена в Приложение 1, коeто e неразделна част от този Правилник.”
§ 7. Приема ново Приложение 1 към чл.15, ал.4, което е неразделна част от този Правилник.
§ 8. Създава нов § 5 от Заключителните разпоредби със следния текст:
„§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт” влиза в сила от 01.01.2013 г.”
4. Трудовите правоотношения на работещите в Общински духов оркестър и Клуба на дейците на културата се уреждат съгласно чл.123, ал.1 от Кодекса на труда.
5. Възлага на кмета на Община Русе да съгласува решението за преобразуване на Общинския културен институт „Клуб на дейците на културата”- Русе с Министерството на културата на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 
Изтеглете Приложение 1 от тук!