Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 383 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб  на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, недвижим имот, представляващ стая №1, с площ 26,40 кв. м., представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.11, със застроена площ на целия самостоятелен обект – 138,43 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, с предназначение – сграда със смесено предназначение, разположена в ПИ  с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Фердинанд“ №3-А, ет. 4, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 13,94 лв. без включен ДДС;

2. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб   на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.125.1.18, със застроена площ на самостоятелния обект 43,56 кв. м., с предназначение на самостоятелния   обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, с предназначение – жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.125, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка“ – Г – Юг“, ул. „Тодор Икономов“ №1, бл. 213, вх. 1, ет. 0, предмет на АЧОС №780 от 25.05.1998 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 23,00 лв. без включен ДДС;

3. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб     на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, сграда   с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634.19, със застроена площ 176,00 кв. м., предмет на АЧОС №8563/ 23.03.2018 г. и сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634.24, със застроена площ 47,00 кв. м., предмет на АЧОС №8562/23.03.2018 г., с обща застроена площ площ 223,00 кв. м., с предназначение на двете сгради – сгради за култура и изкуство, брой етажи – един, разположени в ПИ    с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Родопи“ №9, срещу заплащане на обща месечна наемна цена в размер на 94,19 лв. без включен ДДС;

4. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб    на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3365.1.3, представляваща помещение №1, с площ 88,50 кв. м., със застроена площ на целия самостоятелен обект 142,30 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1,   с предназначение – сграда със смесено предназначение, разположена в поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.2.2783 и 63427.2.3365,   с административен адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски“, ет. -1, предмет на АЧОС №7487 от 14.08.2015 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,73 лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)