Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 383 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.1 от ЗОБ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява структура на дейност „Общинската администрация”, считано от 01.01.2013 г., съгласно приложение №1 с численост 313,5 щатни бройки, както следва:
– 248,5 щатни бройки държавно финансиране
– 65 щатни бройки дофинансиране с общински средства
2. Намалява числеността на служителите в местни дейности, считано от 01.01.2013 г., както следва:

Местни дейности
Численост от
01.03.3012г.
Численост от 01.01.2013г.
разлика
Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи“
2,0
0
-2
Дейност 532 „Програми за временна заетост“
2,0
0
-2
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда„
49,0
37
-12
Д-ст 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие“
8,0
0
-8
Д-т 603 „Водоснабдяване и канализация“
1,0
0
-1
Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
1,0
0
-1
Д-ст 619 „Други дейности по ЖС, благоустройството .и регионалното развитие“
1,0
0
-1
Д-ст 622 „Озеленяване“
1,0
0
-1
Д-ст 623 „Чистота“
37,0
37,0
0
              Чистота – гр. Русе
5,5
5,5
 
              Чистота – Кметства
25,5
25,5
 
               Звено „Инспектори по чистотата“
6,0
6,0
 
Функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности „
19,5
4
-15,5
Дейност 701 „Почивно дело”
5
4
-1
Д-ст 759 „Други дейности по културата“
 
 
 
Звено „Други дейности по културата”
14,5
0
-14,5
Функция „ Икономически дейности и услуги„
13,0
0
-13
д-ст 849 „Други д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията
1,0
0
-1
д-ст 898 „Други д-сти по икономиката –
 
 
 
Звено „Кметства”
12
0
-12
 
Всичко:
83,5
41
-42,5
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете приложенията към решението от тук!