Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 384 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

 
Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
Н А Р Е Д Б А
за допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 
Параграф единствен. 
В Глава III, чл. 59, ал. 1, т. „61а“ се създава нова буква „г“ със следното съдържание:
г) Предплатен месечен абонамент – 130,00 лв. с включен ДДС, като се предоставят до 30 % от капацитета на  всички платени паркоместа.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн ХРИСТО БЕЛОЕВ)