Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 384 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терен – публична общинска собственост, както следва:

1. Част от терен обозначен с №1 съгласно одобрена от Главен Архитект на Община Русе подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв. м, в УПИ IV-278, за гробищен парк, от кв. 859 по рег. план на гр. Русе, а по КК на гр. Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.202, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка–Г–Север“, ул. „Зорница“, представляващ Гробищен парк „Чародейка“ в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 лв. (четиридесет и два лева) без ДДС.

2. Част от терен обозначен с №2 съгласно одобрена от Главен Архитект на Община Русе подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв. м, в УПИ IV-278, за гробищен парк, от кв. 859 по рег. план на гр. Русе, а по КК на гр. Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.202, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка–Г–Север“, ул. „Зорница“, представляващ Гробищен парк „Чародейка“ в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 лв. (четиридесет и два лева).

3. Част от терен обозначен с №3 съгласно одобрена от Главен Архитект на Община Русе подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв. м, в УПИ IV-278, за гробищен парк, от кв. 859 по рег. план на гр. Русе, а по КК на гр. Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.202, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка–Г–Север“, ул. „Зорница“, представляващ Гробищен парк „Чародейка“ в гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 лв. (четиридесет и два лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)