Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 384 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.22, ал.1 и чл.23, ал. 9 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава предложеното от Комисия за провеждане на конкурса класиране, съобразно – Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за възлагане управлението на „Обреден дом” ЕООД и избира за Управител на „Обреден дом” ЕООД Михаил Павлов Павлов, считано от 01.01.2013 г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)