Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 385 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от ЗМДТ, Общинският съвет реши: 

 
Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,  със следното съдържание: 
§ 1. Чл. 59, ал. 1, т.33, „а“ се изменя така: за ученици, студенти и пенсионери – 1, 00 лв. бр.
§ 2. Чл. 59, ал. 1, т.33, „б“ се изменя така: за други граждани – 2, 00 лв. бр.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)