Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 385 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6в, ал. 1 ЗМДВИП, във връзка с извънредната епидемична обстановка и въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-718 / 18.12.2020 г. на МЗ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки – 22.12.2020 г. – 31.01.2021 г., в който е спряно изпълнението на сключените договори за наем с Община Русе и е спряна/преустановена дейността на наемателите – физически и юридически лица, поради настъпилите обективни причини, за наетите общински обекти с уговорено в договорите за наем предназначение, както следва:

  • заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма;
  • фитнес-центрове и зали за групови занимания към тях;
  • дейности по интереси за всички възрастови групи; наети общински обекти, чието уговорено предназначение е свързано с провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)