Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 386 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде увеличено с една щатна бройка щатното разписание на Общински младежки дом – Русе за назначаване на специалист „Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси“, Код по НКПД 23555013, с брутна месечна заплата 480.00лв., считано от 01.01.2017г. 
2. Променя числеността на щатното разписание за дейността на ОМД Русе от 10 на 11 щатни бройки.
3. Възлага на Кмета на Община Русе контрола на процедурата.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)