Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 386 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.2 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие Община Русе да предостави за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе следния актив – публична общинска собственост, представляващ изграден в рамките на обект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на Ж.П. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – Първи етап – Зона Център и зона Юг, Втори етап – зона Север, Трети етап – подзона Север – паркоустройство с временен характер“, разпределителен водопровод ф160 на стойност 295 652,78 лв. без ДДС (двеста деветдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки без данък добавена стойност).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)