Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 387 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  Решение №8 от Протокол №19/28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-20/15.07.2016 г. от Ивайло Христов Иванов,  Общинският съвет Русе  реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –– външно кабелно ел. захранване  и водопроводно отклонение до ПИ  63427.152.192 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.105.16 с НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, частна собственост; 63427.105.24 и 63427.152.354 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост;  63427.152.356 с НТП „Местен път“, общинска собственост; 63427.152.194 с НТП „За второстепенна улица“, общинска собственост; 63427.152.195, 63427.152.176 и 63427.152.367 с НТП „За земеделски труд и отдих“, частна собственост.
2. Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/  чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)