Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 387 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2021 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 05.03.2021 г. (петък) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за провеждане в посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2021 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 05.03.2021 г. (петък) от 11,00 часа, както следва:

1.  Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2020 г.

2.  Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.

3.  Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.

4.  Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 г.

5.  Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2021 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 05.03.2021 г. (петък) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)