Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 387 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет реши:

1. Отнема предоставеното безвъзмездно право на управление на Спортно училище „М-р Атанас Узунов” с Решение № 1147 на ОбС – Русе, прието с протокол № 57/17.03.2011 г., за срок от 10 г., считано от датата на преобразуването му – 01.11.2011 г., на част от имот-публична общинска собственост, предмет на АОС № 2302/10.11.1998 г., целият представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.679 с площ 11 743 кв.м. и изградената в него триетажна монолитна училищна сграда, състояща се от следните корпуси: сграда с идентификатор 63427.7.679.1, сграда с идентификатор 63427.7.679.3, сграда с идентификатор 63427.7.679.4 и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, САМО относно част от първия етаж на сграда с идентификатор 63427.7.679.3-помещенията на първия етаж, ляво крило-9 броя стаи, санитарен възел към тях и коридор с обща застроена площ 456,28 кв.м.
2. Предоставя безвъзмездно с право за управлени на Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф.д-р Асен Златаров” част от имот-публична общинска собственост, предмет на АОС № 2302/10.11.1998 г., а именно част от сграда с идентификатор 63427.7.679.3-помещенията на първия етаж, ляво крило-9 броя стаи, санитарен възел към тях и коридор с обща застроена площ 456,28 кв.м., за срок от 01.11.2012 г. до 30.04.2013 г.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Русе чрез Общински съвет – Русе по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)