Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 388 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  Решение №9 от Протокол №19/28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-18/30.06.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД,  Общинският съвет   реши:

              1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до цех за ядки на „Румина“ ООД в ПИ 009040 в м. „До село“ в землището на гр. Мартен през ПИ 000083 с НТП „Ведомствен път“ /общинска собственост/ в м. „Калето“, землище на гр. Мартен.
              Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/  чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)