Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 388 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл.12, ал.1 и ал. 4  от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Да се предостави безвъзмездно за управление на ДГ „Ралица“, Булстат 827144627, недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58,  представляващ, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, „Алея Възраждане“ №58, етаж 1, намиращ се в сграда №2, разположена  в поземлен имот с идентификатор 63427.1.94, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от 45,00 кв.м. /бивша лафка/, предмет на АПОС №7074/04.10.2013 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)