Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 388 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе, недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.20.69 /част от партера на блока/ със застроена площ 104,47 кв.м., заедно с 2,009 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АОС № 6543/24.08.2011 г., за срок от 5 /пет/ години.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)