Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 388

РЕШЕНИЕ № 388
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г. със сумата 413 920 лв.
ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
Общински такси
§ 27 08 Такси за ползване на общежития ( Сборен бюджет ) 0 лв.
Собствен бюджет – 45 000 лв.
Общежитие за средношколци + 45 000 лв.(дофинансиране)
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 20 175 лв.
СОУ „Фр.Шилер” 175 лв.
Регионален исторически музей 20 000 лв.
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 40 лв.
СОУ „Фр.Шилер”
Помощи, дарения и др.безвъзмездно получени суми от страната
§ 45 01 Дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми + 62 830 лв.
Помощи, дарения и др. получени от чужбина
§ 46 70 Дарения, помощи и др.суми от чужбина + 976 лв.
Регионален исторически музей
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 01 Получени трансфери + 349 979 лв.
М-во на регионалното развитие – 334 979 лв.
М-во на културата – 15 000 лв.
Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и извърбюдж.с/ки
§ 76 21 Предоставени заеми – 20 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 413 920 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 20 Външни услуги – 3 000 лв.
§ 42 14 Обезщетения и помощи по реш.на общ.съвет + 3 000 лв.
Русенски университет „Ангел Кънчев”
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 Др.дейности по вътрешната сигурност
§ 10 20 Външни услуги + 23 764 лв.
Партида „Общински приют за възрастни хора”
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 25 000 лв.
ЦДГ „Червената шапчица” 15 000 лв.
ОДЗ с.Николово 2 000 лв.
ЦДГ „Радост” 8 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 15 000 лв.
ЦДГ „Пролет” 5 000 лв.
ОДЗ Средна кула 10 000 лв.
ЦДГ Семерджиево 2 000 лв.
ОДЗ „ Снежанка” – 2 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 7 346 лв.
ОДЗ с.Николово 2 346 лв.
ЦДГ „Пролет” 5 000 лв.
Всичко за дейност + 47 346 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – Дофинансиране
§ 10 15 Материали + 135 лв.
СОУ „Фр.Шилер”
Дейност 332 Общежития – Дофинансиране
§ 10 13 – Постелен инвентар и облекло + 10 000 лв
§ 10 15 – Материали + 2 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 30 170 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 2 830 лв.
Всичко за дейност + 45 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване” – Дофинансиране
Дейност 425 ОДПЗС
§ 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ + 94 236 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи” Дофинансиране
Дейност 554 Защитени жилища
§ 10 15 – Материали + 14 763 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 99 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 38 734 лв.
Всичко за дейност + 53 596 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги П-да „Изготв. проекти за кандид. за фин.” – 20 000 лв.
Собствен бюджет – 76 300 лв.
Км. Мартен + 7 500 лв.
Км. Басарбово + 6 500 лв.
Км. Червена вода + 4 300 лв.
Км. Сандрово + 6 500 лв.
Км. Николово + 6 500 лв.
Км. Ново село + 4 300 лв.
Км. Семерджиево + 4 300 лв.
Км. Ястребово + 3 800 лв.
Км. Хотанца + 3 800 лв.
Км. Долно Абланово + 5 000 лв.
Км. Просена + 3 800 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт -366 000 лв.
Всичко за дейност – 386 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 45 00 Субсидии за орг.с нестоп цел + 6 000 лв.
Оркестър „Н.Киров”
Дейност 739 Регионален исторически музей – Дофинансиране
§ 10 15 Материали + 976 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 16 000 лв.
§ 10 51 Командировки в страната + 4 000 лв.
Всичко за дейност + 20 976 лв.
Дейност 759 „ Други дейности по културата – Държавни дейности
§ 10 20 Външни услуги + 15 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 Служби и дейности по ремонт и изгр.на пътищата
§ 10 20 Външни услуги + 334 979 лв.
Дейност 849 Др.дейности по транспорта …..
§ 10 20 Външни услуги + 150 000 лв.
Партида „Транспортни субсидии”
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 405 032 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „ LCD Проектор – 1 бр.Общинска администрация” + 5 400 лв.
Обект: „ Обектив – 1 бр. Общинска администрация” + 1 100 лв.
Обект: „ Екран за предна прожекция Общинска администрация” + 2 800 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Конвектомат – 1 бр. ОДЗ Николово” – 396 лв.
Обект: „ Бойлер – 1 бр. ОДЗ Николово” – 1 200 лв.
Обект: „ Акордеон – 1 бр. ОДЗ Николово” – 750 лв.
Обект: „ Бойлер – 1 бр. ОДЗ „ Снежанка” + 2 000 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт на спортна зала за физкултурен салон
ОУ Ново село” – 9 300 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Роторен снегорин – 1 бр. СОУ „В.Левски” + 5 000 лв.
Обект: „Климатик – 2 бр. СОУ „В.Левски” – 2 000 лв.
Обект: „Копирна машина – 2 бр. СОУ „В.Левски” – 3 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 554 Защитени жилища
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „ Гардероб – 2 бр. ж.к.”Дружба-3” бл.52 вх.”В”ет.1ап.1” + 2 154 лв.
Обект: „Мека мебел – 1 бр. ж.к.”Дружба-3” бл.52 вх.”В”ет.1ап.1” + 3 840 лв.
Обект: „Кухненско оборудване ж.к.”Дружба-3” бл.52 вх.”В”ет.1ап.1” + 3 240 лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ + 8 888 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 413 920 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)