Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 389 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  Решение №7 от Протокол №19/28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-22/20.07.2016 г. от „Нетуоркс България“ ЕООД,  Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –– подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ ЕООД в землищата на селата Басарбово, Семерджиево, Червена вода, Ястребово и Николово през следните имоти:  
в землище на с. Басарбово: 000018, 000022 и 000070 с НТП „Пасища, мери“; 000019, 0000307, 000385 и 000391 с НТП „Ведомствени пътища“; 000092, 00103, 000226, 000232, 000387, 000418 и 000436 с НТП „Полски пътища“;
в землище на с. Семерджиево: 000093, 000109, 000128, 000158, 000170, 000171, 000175, 000194 и 000236 с НТП „Полски пътища“ и 000192 с НТП „Пасища, мери“;
в землище на с. Червена вода: 000216 с НТП „Пасища, мери“; 000455 с НТП „Пустеещи необработваеми земи“; 000665, 000666, 000669, 000670, 000716, 000752, 000753, 000754, и 000755 с НТП „Полски пътища“;
в землище на с. Ястребово: 000080 с НТП „Пътища IV клас“ и 000084 с НТП „Полски пътища“;
в землище на с. Николово: 000053, 000056 и 000076 с НТП „Полски пътища“.
2. Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/  чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)