Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 389 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 6/23.08.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление от Министерство на вътрешните работи – София, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Министерство на вътрешните работи – София за нуждите на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Русе, за срок до 01.10.2021 година, следният общински недвижим имот:
Спален блок 1, предмет на акт за частна общинска собственост № 6766/08.10.2012 г., изграден в терен държавна собственост, сграда с идентификатор 63427.83.63.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осемдесет и три точка шестдесет и три точка едно) съгласно приетите кадастрална карта и кадастрални регистри), построена в поземлен имот-държавна собственост, на четири етажа с изграден избен етаж, застроена площ от 622 кв.м. (шестстотин двадесет и два квадратни метра), град Русе, бул. Тутракан № 100(номер сто), местност Слатина (бивша местност Сръбчето). В етажите са разположени спални помещения, кабинети, гардеробни, складове и общи умивални и тоалетни. В сутерена са изпълнени кабинети за производствена практика, складове и общи умивални и тоалетни. Балансовата стойност е 690674,80 лева
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет, като разходите са за сметка на МВР.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)