Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 389

РЕШЕНИЕ № 389
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
ФУНКЦИЯ „Образование”
Общежитие за средношколци
Бойка Николова Иванова – и.д.Директор – билети, считано от 03.11.2008 г. на мястото на Венцислав Тодоров Гетов – напуснал.
СОУ „Йордан Йовков”
Гинка Неделчева Трифонова – домакин – билети , считано от 15.09.2008 г. на мястото на Веселина Георгиева – напуснала.
Маргарита Йорданова Йорданова – гл.счетоводител – билети, считано от 15.09.2008 г. на мястото на София Данева – пенсионирана.
Катя Цанева Цанева – помощник директор – билети, считано от 15.09.2008 г. на мястото на Елена Аврамова – напуснала.
Функция „Здравеопазване”
Училищно здравеопазване
Маруся Костова Иванова – мед.сестра –билети, считано от 01.10.2008г.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Звено „Защита на потребителите”
Данка Иванова Илиева – контрольор – билети, считано от 21.10.2008 г. новоназначена.
Искрен Маринов Илиев – контрольор – билети, считано от 21.10.2008 г. новоназначен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)