Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 39 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 39
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе и чл.144, ал. 3 от ТЗ , общинският съвет реши:

1. Избира:
1.1. д-р Пламен Георгиев Попов за контрольор на „Център за психично здраве” ЕООД с възнаграждение 300.00 лв., но не повече от средната заплата за съответното дружество.
1.2. д-р Емил Михайлов Михайлов за контрольор на „Комплексен онкологичен център” ЕООД с възнаграждение 300.00 лв., но не повече от средната заплата за съответното дружество.
2. Възлага на кмета на Община Русе да сключи с лицата по т.1 договори за контрол със срок до 14.05.2013 г. включително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)