Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 39 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-62/16.10.15 от Светослав Стефанов Велев, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак 4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе, за ниско жилищно застрояване /Жм/ свободно разположено на минимум 3 метра от вътрешните и външните граници на имота;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак 4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)