Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 39

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 39
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет    реши:

1. Създава нова алинея 3 към член 3 от Наредба № 9 на Общинския съвет със следния текст:
    чл.3 (3) Решението за образуване на общински еднолични търговски дружества с парична или непарична вноска се взема от Общинския съвет, след приемане от ОбС на финансово-икономическа обосновка за ефективността от образуването им.
    2. Създава нова алинея 3 към член 6 от Наредба №9 на Общинския съвет със следния текст:
    чл.6 (3) Решенията за участие на Община Русе като съдружник или акционер в търговски дружества с парични или непарични вноски се вземат от Общинския съвет, след приемане от ОбС на финансово-икономическа обосновка за ефективността от участието й.