Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 390 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от  Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по всички точки от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.12.2016 година, от 13.00 часа, в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на МБАЛ-Русе АД, а при липса на кворум – на 27.12.2016г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)