Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 390 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.81, ал.2, т.2 от Закона за горите и чл.72 ал.1 и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде подадено заявление за промяна на предназначението на имот с идентификатор 47336.80.268 и площ от 10130 кв.м. (десет хиляди сто и тридесет квадратни метра) в землището на гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, местност „Калето“ при граници на имота: ПИ с идентификатори 47336.82.20, 47336.53.114,  47336.80.6 и 47336.64.75 с Акт за частна общинска собственост №9921 от 15.12.2020 год. от земеделска територия, с начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя,  в горска територия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)