Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 390 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.10, ал.3 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя на Дом за възрастни с деменция „Приста” – Русе безвъзмездно управление на недвижим имот в град Русе, местност „Над Линията”, с идентификатор 63427.182.35 с площ 11,047 дка, заедно с построените в него сгради: 1. Сграда 63427.182.35.1 ((шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка едно), с площ 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м, един етаж, с предназначение – склад, гараж и V-то ЖО; 2. Сграда 63427.182.35.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка две), с площ 108 (сто и осем) кв.м, предназначение – складови помещения; 3. Сграда 63427.182.35.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка три), с площ 78 (седевдесет и осем) кв.м, предназначение – кинезитерапевтичен кабинет, перално помещение и стая за огняра, 1 етаж; 4. Сграда 63427.182.35.4 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка четири), с площ 10 (десет) кв.м, 1 етаж, с предназначение – парокотелна инсталация; 5. Сграда 63427.182.35.5 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка пет), с площ 25 (двадесет и пет) кв.м, 1 етаж, с предназначение – склад; 6. Сграда 63427.182.35.6 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка шест), с площ 229 (двеста двадесет и девет) кв.м, 1 етаж, с предназначение – трапезария, кухненски блок, склад за хранителни продукти; 7. Сграда 63427.182.35.7 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка седем), с площ 199 (сто деветдесет и девет) кв.м, 1 етаж, с предназначение – ІІІ – то ЖО; 8. Сграда 63427.182.35.8 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка осем), с площ 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м, 1 етаж, с предназначение – І-во ЖО; 9. Сграда 63427.182.35.9 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка девет), с площ 293 (двеста деветдесет итри) кв.м, 1 етаж, с предназначение – ІV – то МО; 10. Сграда 63427.182.35.10 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка десет), с площ 202 (двеста и два) кв.м, 1 етаж, с предназначение – ІІ-ро ЖО; 11. Сграда 63427.182.35.11 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка единадесет), с площ 147 (сто четиридесет и седем) кв.м, 1 етаж, с предназначение – административна сграда; 12. Сграда 63427.182.35.12 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и две точка тридесет и пет точка дванадесет), с площ 51 (петдесет и един) кв.м, 1 етаж, с предназначение – портиерна и стая на покойника, предмет на акт №6491/13.06.2011 г. за публична общинска собственост, вписан под №14, т.18, дв. вх. 72976, н.д. 3634, вх. рег. №7495/20.06.2011 г. в АВп – Русе, за срок до предоставяне на социалната услуга.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота, описан в т.1 от настоящото решение на Дома за възрастни с деменция „Приста” – Русе и сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)