Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 390

РЕШЕНИЕ № 390
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ала.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.3 и ал.4, както и чл.24, ал.1, т.8 от ЗМДТ, общинският съвет реши:

1. Запазва таксата за битови отпадъци за земята и сградния фонд, ползвани за учебно и научно-изследователски цели на Висшите учебни заведения в гр.Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Висше училище „Земеделски колеж” (съгласно решение № 1177, прието с протокол № 54/21.12.2006 г.).
2. За сградния фонд на висшите учебни заведения по т.1, ползван за стопански цели, общинския съвет определя промил на таксата за битови отпадъци в размера, определен за нежилищните имоти за юридически лица в Община Русе.