Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 391 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Приема правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения:

  1. Алинея 2 се изменя по следния начин: „За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 75 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“
  2. Алинея 3 придобива следната редакция: „Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 18 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 391 по Протокол № 17/28.01.2021 г.  влиза в сила от 01.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)