Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 391 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2, т.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява имот, частна общинска собственост № 000044 в землището на град Мартен, Община Русе с площ от 7 201.00 кв. метра, начин на трайно ползване: канализационен провод, местност „Калето”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 4086 от 27.11.2003 г. (вписан под № 112 том ХVІ н.д. 3530 вх. рег. № 5863 от 22.04.2004 г.), за имот – публична общинска собственост и го вписва в списъка за имотите – публична общинска собственост..
2. За имота да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)