Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 391

РЕШЕНИЕ № 391
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.а, б, в и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
І.. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.5 след думата „такса” се добавя „за сметосъбиране, сметоизвозване и депо”.
2. В ал.6 думите „отдел ”Опазване на околната среда” се заменят с „отдел „Местни данъци и такси”.
3. Алинея 7 се изменя така:
„/7/ За обстоятелствата декларирани по ал.5, от общинските органи по приходите да се осъществява контрол, чрез събиране на информация от документи за извършени разходи за ползвани през съответната година услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, „Е.ОН” АД и други, които са доказателство за ползване на имота през част от отчетната годината. При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер, определена пропорционално върху данъчната оценка на имота.”
4. Създава се нова ал.8:
„/8/ При настъпила промяна на декларираните обстоятелства за имота по ал. 5 задълженото лице, (при повече задължени лица – едно от тях) или негово упълномощено лице, оттегля подадената декларация писмено със заявление или със заверка върху оригинала, съхраняван в отдел „Местни данъци и такси”.
ІІ. В чл.16 а се правят следните изменения:
В ал.1, 2 и 3 думите „отдел”Опазване на околната среда” се заменят с „отдел”Екология”
ІІІ. В чл. 20 ал.3 се изменя така:
„/3/ В случай, че целият терен се ползва от физическо или юридическо лице за пазари /открити или покрити/, то заплаща месечна такса в размер на 0,40 лв. на кв.м. до 5-то число на следващия месец.”
ІV. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1, т. 1.1 се добавя ново изречение: „ Заплаща се площ не по-малко от 1 /един/ кв.м., както следва”.
2. в ал. 1, т.1.1, буква а числото „1,50” се заменя с „3,00”.
3. в ал. 1, т.1.1, буква б числото „24,00” се заменя с „32,00”.
4. в ал. 1, т.1.2, буква а числото „1,50” се заменя с „0,60”.
5. в ал. 1, т.1.2, буква б числото „12,00” се заменя с „7,50”.
6. в ал. 2, т.1, текстът „с четири стола (средна площ 2 кв.м)” се заменя с „ с четири места за сядане (средна площ 4,4 кв.м.)”.
7. в ал. 2, т.1, буква б числото „24,00” се заменя с „32,00”.
8. в ал. 2, т.2, текстът „с две пейки (средна площ 2,5 кв.м)” се заменя с „ с 5 и 6 места за сядане /столове и пейки/ (средна площ 5,5 кв.м.)”.
9. в ал. 2, т.2, буква а числото „3,75” се заменя с „4,00”.
10. в ал. 2, т.2, буква б числото „30,00” се заменя с „40,00”.
11. в ал. 2, т.3 се заличава.
12. в ал. 2, се създават нови точки 4, 5 и 6 както следва:
т.4./нова/ Трайно оградените летни градини с огради, цветарници, стойки и други съоръжения /възпрепятстващи свободното преминаване на гражданите/ пред заведенията за хранене и развлечение заплащат такса на кв.м. съгласно т. 1.2 „б” на чл.23 ал.1, а не оградените летни градини на бр. маси /съоръжения/.
т.5./нова/ Таксите за заета площ за обектите по ал. 2 се заплащат за периода от 01 април до 31 октомври /летен период/.
т.6./нова/ Такса се заплаща в размер 50 % от определена през летен период, съгласно одобрената схема /проект/ при условие че, след 31 октомври подвижни съоръжения като: огради, чадъри, стойки, цветарници, спомагателни щандове, витрини и други не се премахнат от общинския терен.
13. в ал. 3, към I сектор след „ул. Н. Петков” се добавя „“Княжеска” от ул. “Ц. Независимост” до ул. “В. Търново”.
14. в ал. 3, към III сектор след „Дружба-1,2, и 3” се добавя “Здравец-изток” между бул. “Липник”, ул. “Котовск” и бул. “България”, източно от ул. “Котовск”, а след „Източна и Западна промишлени зони” се добавя “Родина”-1,2,3, и 4.
V. В чл. 24, числото „2,50” се заменя с „3,00”.
VІ. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.1 Месечна такса в размер на 10.00 лв.
2. В ал.1, т.2 числото 2.00 лв. се заменя с 2.20 лв.
3. В ал.2, т.2 числото 2.50 лв. се заменя с 5,00 лв.
VІІ. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал.1 т.3 числото „70” се заменя с числото „100”.
2. В ал. 2 т.2 текстът „75%” се заменя с „от 50 до 100 на сто”.
VІІІ. В раздел ІІІ,чл.30 – Ученици, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 18 лв.
ІХ. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В т.3 буква „а” числото „2,50” се заменя с „3,00”.
2. В т.4, буква „а” числото „2,50” се заменя с „3,00”.
3. В т.5, буква „а” числото „2,50” се заменя с „3,00”.
4. В т.7, буква „а” числото „3,50” се заменя с „4,00”.
5. В т.8, буква „а” числото „3,50” се заменя с „4,00”.
6. В т.9, „а” числото „2,50” се заменя с „3,00”.
7. В т.13 числото „2,50” се заменя с „3,00”, а числото „1,00” лв.се заменя с „2,00”.
§ 8 Чл.47и чл.48 се отменят.
§ 9 чл.56 се изменя така: За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса – 5 лв./брой.
Х. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „от звено МДТ” се заместват с „по Местни данъци и такси”.
2. Числото „49.1” се заменя с „1”.
3. В буква „а” думите „14 дни” се заменят с „от 4 до 14 работни дни”.
4. В буква „б”думите „14 дни” се заменят с „от 4 до 14 работни дни”, а числото „7,50” се заменя с „10”.
5. В буква „в” думите „3 дни – 10 лв.” се заменят с „до 3 работни дни: за граждани – 10 лв., за ЕТ и юридически лица – 20 лв.
6. Числото „49.2” се заменя с „2”.
7. Текстът на 49.2 се изменя така:
„2. Издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси, копия от декларации по ЗМДТ и други документи – срок на изпълнение до 7 работни дни – 3 лв.”
8. Числото „49.3” се заменя с „3”.
9. Текстът на 49.3 се изменя така:
„3. Предоставяне разпечатка на данъчни сметки/задължения (главница, лихва), вноски, остатъци – срок на изпълнение до 7 работни дни – 3 лв.
ХІ. В чл. 49”а” се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а” тестът „не по-късно от 3 работни дни – 1,50 лв. за брой” се заменя с „до 3 работни дни – 2 лв. за брой”.
2. В буква „б” числото „3,00” се заменя с „4,00”.
ХІІ. В чл. 59, ал. 1 т.56 и т.57, буква „а” и буква „в” се заличават.
ХІІІ. В Раздел ХІ, глава трета, чл.59, ал.1 след т.66,4 се създава нова т.66.А със следния текста: За ползване на басейн в СУ „М-р Ат.Узунов” на час:
а/ за възрастни – 5 лв. с ДДС за 1 час
б/ за учащи – 4 лв. с ДДС за 1 час
в/ за деца със здравословни проблеми – 3 лв. с ДДС за 1 час.
ХІV. Измененията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2009 г.