Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 392 Прието с Протокол № 15/17.11.2016 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.21а, ал.3 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

 
1. Насрочва конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе на 10.02.2017 г. от 14 часа в Заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” №6.
2.
3. Създава комисия в състав от 15 члена, която да проведе конкурса, както следва: Димитър Кънчев, Събина Павлова, Васил Пенчев, Емил Милушев, Теодора Константинова, Росица Георгиева, Божидар Йотов, Пенчо Милков, Нина Крушева, Милко Борисов, Роберт Калустян, Веселко Цветков, Веселин Велчев и Айдоан Джелил. За председател избира Иво Пазарджиев. 
4. Възлага на председателя на ОбС – Русе да обяви конкурса публично, чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)