Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 392 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособена част от СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №10 за бюфет за ученическо хранене с площ 39,50 кв. м. и начална месечна наемна 135,00 лв., определена съгласно раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 6 и раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т. І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповед за участника, спечелил търга и упълномощи директора на училището да сключи договор за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)