Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 393 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 ал.1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка хиляда сто петдесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, с площ  от 18 968 кв.м. /осемнадесет хиляди деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Съгласно регулационния план е Урегулиран поземлен имот III /три римско/, Източна промишлена зона, гр. Русе, одобрен със Заповед №1701 от 25.08.1994г. на Кмета на Община Русе, предмет на АОС №7438/12.05.2015г., заедно с изградените в него сгради:
1.1. Сграда 63427.8.1152.1, застроена площ 392 кв.м., на един етаж, масивна носеща конструкция, тухлени стени, метална дограма, предназначение – склад, построена 1968 г.
1.2. Сграда 63427.8.1152.2, застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция: метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма,  предназначение – склад, построена 1979 г.
1.3. Сграда 63427.8.1152.3, застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонова – основи, колони, плочи, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част, с метална дограма, предназначение – механична работилница, построена 1968 г.
1.4. Сграда 63427.8.1152.4, застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна, бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма,  предназначение – склад, построена през 1968 г.
1.5. Сграда 63427.8.1152.19, застроена площ 473 кв.м., на четири етажа, разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкция: стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, монтиран асансьор. Предназначение – силозно пространство, построена през 1986 г.
1.6. Сграда 63427.8.1152.7, застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор. Предназначение-трафопост,  построена през 1981 г.
1.7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.
1.7.1. Сграда 63427.8.1152.8, застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.;
1.7.2. Сграда 63427.8.1152.9, застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г.;
1.7.3. Сграда 63427.8.1152.10, застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, тухлени зидове  върху бетонови основи;
1.7.4. Сграда 63427.8.1152.11, застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
1.7.5. Сграда 63427.8.1152.13, застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда;
1.7.6. Сграда 63427.8.1152.14, застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен, предназначение – промишлена сграда, построена 1968г.;
1.7.7. Сграда 63427.8.1152.15, застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен, предназначение – промишлена сграда.Носещата конструкция е монолитна стоманобетонова. Изградена е от тухлени зидове върху бетонови основи, монолитна стоманобетонова междинна и покривни плочи.
1.8. Сграда 63427.8.1152.12, застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал, построена 1968 г.
1.9. Сграда 63427.8.1152.16, застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, с асансьор. Предназначение – административна сграда, построена 1968 г.
1.10. Сграда 63427.8.1152.17, застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. Предназначение – административна сграда, построена 1968 г.
1.11. Сграда 63427.8.1152.18, застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Предназначение – магазин, построен 1982 г.
1.12. Сграда 63427.8.1152.20, застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад, построен 1979 г.
1.13. Сграда 63427.8.1152.5, застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна, монолитна, с носещи и преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена 1968 г.      
Съседи на имота, съгласно кадастралната карта: 63427.8.805, 63427.8.961, 63427.8.802, 63427.8.812, 63427.8.969. 
2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена –  4 816 000 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване –  50 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 200 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 1500 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.       
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя  комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)