Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 393 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет –Русе реши:

  1. Създава специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансирана от държавния бюджет с капацитет 384 потребители,  с адрес: град Русе, ул. „Черно море“ 2, считано от 01.01.2021 г.
  2. Социалната услуга да се администрира и управлява от втoростепенния разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство социални дейности“, в което се създава звено „Център за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда”, което да администрира и предоставянето на Механизъм лична помощ по Закона за личната помощ.
  3. Възлага на кмета на община Русе да организира дейностите по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от датата и при условията на предварителното одобрение по Заповед №РД01-2513/31.12.2020 год. на изпълнителния директор на АСП.
  4. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да се определят от кмета на община Русе в рамките на средствата, определени с РМС № 790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 год. и средствата за администриране на Механизма лична помощ.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)