Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 393 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС; чл. 56, ал. 1 от ЗУТ; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за магазин за хранителни стоки, с площ от 150,00 кв.м., намиращ се в с. Тетово, ул. ”Генерал Столетов” и начална месечна наемна цена 424,00 лв., определена съгласно раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2; раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)