Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 393

РЕШЕНИЕ № 393
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.45а ал.1 и чл.47 ал.3 от Закона за общинската собственост , Общинският съвет реши:

І. Изменя и допълва Наредба № 6 за условията и реда за Установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение №628 от 27.05.2005 г. както следва:
1. В чл.3, ал.1 т.6 вместо текста ”една минимална заплата месечно” да се чете: ”една и половина минимална работна заплата месечно”
2. В чл.3, ал.1 т.11 вместо текста”обитават недостатъчно жилищна площ, съгласно нормите на чл.22, ал.1 от тази наредба” да се чете „обитават жилищна площ, неотговаряща на нормите на чл.22, ал.1 от тази наредба”
3. Създава се нова т.5 в чл.9, ал.1 със следния текст: „т.6 лицата, посочили неверни данни в молбата-декларация по чл.5,ал.2.”
4. В чл.12, ал.1, т.2 отпада, а чл.32, ал.1 вместо текста „разпореждане с жилища общинска собственост се извършва чрез:
1. Продажба;
2. замяна”
Да се чете: „разпореждане с жилища общинска собственост се извършва чрез:
1. Замяна;
2. Премахване.
5. В чл.27, ал.2 се отменя
6. В чл.28, ал.3 вместо текста” Заповедта за отмяна по предходната алинея може да се обжалва по реда на АПК” да се чете”Заповедите по предходната алинея се оспорват по реда на АПК”
7. В чл.31, ал.1, т.1 вместо текста”неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от 6 месеца” да се чете”неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от 3 месеца”
8. В чл.31, ал.3 вместо текста”Съобщението за издадената заповед по ал.2 може да се извърши устно или чрез писмо с обратна разписка. Когато обратната разписка се върне без писмото да е получено, независимо от причината, поради която не е получено, заповедта се поставя на таблото за обявления в Община Русе, с която се счита връчена” да се чете ”Издадената заповед по ал.2 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й. Съобщението може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява в протокол с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез писмо с обратна разписка. Когато обратната разписка се върне без писмото да е получено, независимо от причината, поради която не е получено, както и когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта се поставя на таблото за обявления в Община Русе и се залепва на входната врата на общинското жилище, с което се счита връчена.”
9. Създава се нов чл.30А, ал.1 и ал.2 със следния текст: „чл.31А,ал.1 Наемното правоотношение не се наследява”.
чл.31А,ал.2 В случай на смърт на наемателя, неговите наследници следва да освободят общинското жилище в едномесечен срок от издаването на акта за смърт.”
10. Създава се нова т.3 към чл.32,ал.1 „ т.3 премахване”.

В глава 6, раздел ІІ се правят следните изменения:
11. чл.33,ал.1 става: „Общински жилища не могат да се продават.”
12. чл.33, ал.2 отпада
13. чл.34, 35, 36 и 37 – отпадат.
14. В чл.38, ал.1 вместо текста „се извършва с решение на общинския съвет” да се чете” се извършва при условията и реда на чл.40 от ЗОС”.
15. В чл.38, ал.3 вместо текста” лицензиран оценител” да се чете ”общинският съвет”.
16. Настоящото изменение на наредбата влиза в сила от 01.01.2009 год.