Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 394 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след текста „за всеки присъствен ден“ се поставя запетая и се допълва текста „а за децата в задължителното предучилищно образование – 2,20 лв.“.

§2. В чл. 27, ал. 5, т. 2 след текста „за всеки присъствен ден“ се поставя запетая и се допълва текста „а за децата в задължителното предучилищно образование – 2,80 лв.“.

§3. В чл. 28 се допълва нова ал. 5 със следното съдържание „Не се заплаща сумарна месечна такса по чл. 28, ал. 1 за децата в задължителното предучилищно образование.“

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)