Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 394 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал 1 от ЗФВС, Общинският съвет реши:

Приема допълнение към Решение №371, прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински Русе, както следва:
1. Създава се т. 1:
„1. Приема Списък на спортните обекти и съоръжения-общинска собственост, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г., както следва:”
2.Създава се нова т.2 със следния текст:
„2. Отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения, описани в т.1, на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове – техни членове е за срок от 10 /десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)