Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 394

РЕШЕНИЕ № 394
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 и 6 от ЗОС; чл.16, ал. 1 и 6 от Наредба №1 и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да се отдадат под наем със срок от пет години имоти частна общинска собственост за клубове на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза и политическа партия , както следва:
1. На „Български червен кръст”- Областен съвет, помещение в гр. Русе, ул.”Плиска”, бл. „Плиска” – партер с обща площ 86,33кв.м. и месечна наемна цена 57,08лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. На Дружество на хора с увреждания „Кураж”, помещение в гр. Русе, ул.”Доростол” № 36, блок “Цитадела” – партер, с обща площ от 49,36 кв.м. и месечна наемна цена – 33,66лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
3. На Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе, обект частна общинска собственост, на ул.”Мария Луиза” №19, бл.”Гурко” – партер, състоящ се от 44,33 кв.м. и месечна наемна цена – 30,80лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителни заповеди и сключи договори с представителите на юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза и политическата партия по т. І, със срок на договорите – пет години.