Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 395 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДС, Общинският съвет реши:

 
Дава съгласие в полза на Община Русе да бъде учредено  право на управление върху имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот №000567 по картата на възстановената собственост в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“, с площ 36,734 дка, с начин на трайно ползване: мочурище, предмет на АПДС №6192/21.01.2015 г.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)