Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 395 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014-2020.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Русе чрез Общински съвет – Русе в 14–дневен срок от обявяването му.            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)