Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 396 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №12/22.11.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от първи етаж с площ 500 кв.м. от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, построена в поземлен имот с идентификатор  63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод), на Сдружение Български Червен Кръст, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, за периода от 03.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)